50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

شهر های خسته کشور آمریکا : خسته ترین شهر های دنیا در کشور آمریکا دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز لیستی از شهر های خسته ایالات امریکا را منتشر کرده ایم.

خسته ترین شهرهای دنیا در آمریکا + عکس

کامیون آشغال بیرون پنجره شـما غرش می‌کند. مهلت هاي‌ کاری یک پشه بـه خصوص بدخواه. تعداد بی شماری قاتلان خواب وجود دارند کـه همه ی ما روزانه با آن ها سر و کار داریم. اما اگر بـه طور مداوم در تلاش روزانه خود بـه مدت هشت ساعت پر از چرت کوتاه می‌آیید، ممکن اسـت عامل دیگری وجود داشته باشد کـه درنظر نگرفته اید: شهر شـما.

درسته. ما اعداد و ارقام را خرد کرده ایم و متوجه شده ایم کـه مناطق شهری بسیار زیادی در کشور آمریکا وجوددارد کـه بـه دنبال برخی چرت هاي‌ اضافی هستند. چه ساکن یکی از این مناطق با چشم قرمز باشید و چه نباشید، همیشه میتوانید اقداماتی را برای رفع بیخوابی خود انجام دهید.

بیشتر بخوانید: 10 شهر برتر تکنولوژی جهان را بشناسید «+عکس»

50. فورت لادردیل، فلوریدا

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

شهر های خسته کشور آمریکا

جمعیت: 178752

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 37.9

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 7.80

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 18.00

نرخ طلاق: 14.7%

سطح استرس: 39.28

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 76.02

49. ساکرامنتو، کالیفرنیا

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 495234

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 34.6

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 7.80

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 17.50

میزان طلاق: 11.9%

سطح استرس: 44.19

آلودگی صوتی: 22.0%

امتیاز بیخوابی: 76.15

48. چاتانوگا، TN

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 177571

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 37.4

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.00

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 18.10

نرخ طلاق: 14.1%

سطح استرس: 45.37

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 76.94

47. آلبوکرک، NM

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

شهر های خسته کشور آمریکا

جمعیت: 559277

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 32.7

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.20

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 19.40

نرخ طلاق: 14.0٪

سطح استرس: 41.98

آلودگی صوتی: 16.0%

امتیاز بیخوابی: 77.00

46. هانتسویل، آل

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 193079

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 39.2

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 7.90

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 18.00

نرخ طلاق: 13.5%

سطح استرس: 43.45

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 77.36

45. گرینزبورو، NC

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 287027

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 34.8

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.80

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 21.90

میزان طلاق: 10.8 درصد

سطح استرس: 40.40

آلودگی صوتی: 9.0%

امتیاز بیخوابی: 77.45

44. پیتسبورگ، پی

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

شهر های خسته کشور آمریکا

جمعیت: 303625

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 39.5

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 8.10

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 18.30

نرخ طلاق: 9.0٪

سطح استرس: 42.53

آلودگی صوتی: 19.0%

امتیاز بیخوابی: 78.38

43. سن آنتونیو، تگزاس

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 1,492,510

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 36.8

میانگین روزی کـه مردم در ماه نمی خوابند: 7.70

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 19.70

نرخ طلاق: 12.4%

سطح استرس: 37.48

آلودگی صوتی: 20.0%

امتیاز بیخوابی: 78.67

42. ایالت واشنگتن.

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 681170

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 34.9

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.60

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 18.90

نرخ طلاق: 9.3%

سطح استرس: 46.05

آلودگی صوتی: 29.0%

امتیاز بیخوابی: 79.06

41. فایتویل، NC

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 681170

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 34.9

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.60

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 18.90

نرخ طلاق: 9.3%

سطح استرس: 46.05

آلودگی صوتی: 29.0%

امتیاز بیخوابی: 79.06

40. فینیکس، AZ

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 1,615,017

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 36.2

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمی خوابند: 8.40

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 18.50

میزان طلاق: 12.7%

سطح استرس: 44.19

آلودگی صوتی: 16.0%

امتیاز بیخوابی: 79.25

39. ساوانا، GA

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

شهر های خسته ایالات امریکا

جمعیت: 146763

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 44

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمی خوابند: 9.40

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 23.50

نرخ طلاق: 13.1%

سطح استرس: N/A

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 79.40

38. تاکوما، WA

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 211277

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 37.8

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمیخوابند: 8.40

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 19.20

نرخ طلاق: 15.2%

سطح استرس: 44.54

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 80.14

37. کلرادو اسپرینگز، کو

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 465101

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 30.1

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 9.60

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 23.80

نرخ طلاق: 12.9%

سطح استرس: 39.21

آلودگی صوتی: 18.0%

امتیاز بیخوابی: 80.30

36. شیکاگو، IL

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 2,704,958

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 37.5

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمی خوابند: 8.40

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 19.20

نرخ طلاق: 8.5%

سطح استرس: 48.32

آلودگی صوتی: 26.0%

امتیاز بیخوابی: 80.58

35. لس آنجلس، کالیفرنیا

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 3,976,322

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 37.7

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 7.50

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 16.60

نرخ طلاق: 8.5%

سطح استرس: 46.12

آلودگی صوتی: 45.0%

امتیاز بیخوابی: 80.58

34. دالاس، تگزاس

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 1,317,929

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 35.4

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 8.90

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 21.30

میزان طلاق: 11.3%

سطح استرس: 42.53

آلودگی صوتی: 18.0%

امتیاز بیخوابی: 80.93

33. میلواکی، WI

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 595047

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 40.8

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.10

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 18.30

میزان طلاق: 10.8 درصد

سطح استرس: 47.82

آلودگی صوتی: 13.0%

امتیاز بیخوابی: 81.31

32. ریچموند، ویرجینیا

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 223170

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 39.3

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 8.30

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 18.10

نرخ طلاق: 12.0٪

سطح استرس: 50.33

آلودگی صوتی: 11.0%

امتیاز بیخوابی: 81.33

31. بوستون، MA

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 673184

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 36.4

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 9.20

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 22.10

نرخ طلاق: 7.7%

سطح استرس: 41.63

آلودگی صوتی: 28.0%

امتیاز بیخوابی: 82.01

30. لیتل راک، AR

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 198541

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 36.6

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمیخوابند: 8.70

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 20.40

نرخ طلاق: 13.0٪

سطح استرس: 45.17

آلودگی صوتی: 14.0%

امتیاز بیخوابی: 82.19

29. نورفولک، ویرجینیا

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 245115

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 39.4

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.90

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 22.20

نرخ طلاق: 11.4%

سطح استرس: 48.32

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 82.88

28. اسپرینگفیلد، MO

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 167319

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 33.6

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 9.50

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 22.60

نرخ طلاق: 16.3%

سطح استرس: 46.50

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 83.13

27. اورلاندو، فلوریدا

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 277173

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 36.5

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمی خوابند: 8.40

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 20.00

نرخ طلاق: 13.6%

سطح استرس: 46.27

آلودگی صوتی: 20.0%

امتیاز بیخوابی: 83.47

26. ایندیاناپولیس، IN

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 855164

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 39.4

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 8.90

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 21.20

نرخ طلاق: 13.8%

سطح استرس: 45.16

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 83.49

بیشتر بخوانید: بهترین شهرهای ایران از نظر امکانات و جاذبه های گردشگری و تفریحی

25. توسکون، AZ

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 530706

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 34.4

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 8.90

درصدی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 21.10

نرخ طلاق: 14.4%

سطح استرس: 44.66

آلودگی صوتی: 20.0%

امتیاز بیخوابی: 83.87

24. لوئیزویل، کی

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 616261

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 37.6

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمی خوابند: 9.00

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 19.10

نرخ طلاق: 15.3%

سطح استرس: 39.00

آلودگی صوتی: 17.0%

امتیاز بیخوابی: 84.00

23. پراویدنس، RI

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 179219

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 41.9

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.60

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 20.40

نرخ طلاق: 8.6%

سطح استرس: 45.08

آلودگی صوتی: 19.0%

امتیاز بیخوابی: 84.12

22. دیتون، اوه

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 140489

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 45.2

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 9.20

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 22.90

نرخ طلاق: 15.7%

سطح استرس: N/A

آلودگی صوتی: 9.0%

امتیاز بیخوابی: 84.45

21. ممفیس، تی ان

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 652717

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 39.9

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 8.10

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 19.80

نرخ طلاق: 12.2%

سطح استرس: 50.12

آلودگی صوتی: 17.0%

امتیاز بیخوابی: 84.88

20. جکسونویل، فلوریدا

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 880619

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 37.9

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمیخوابند: 8.50

درصدی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 21.00

نرخ طلاق: 13.9%

سطح استرس: 43.33

آلودگی صوتی: 18.0%

امتیاز بیخوابی: 85.13

19. تولدو، اوه

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 278508

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 39.8

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.90

درصدی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 21.00

نرخ طلاق: 14.9%

سطح استرس: 48.10

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 85.53

18. شریوپورت، لس آنجلس

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

شهر های خسته کشور آمریکا

جمعیت: 194920

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 40.3

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمیخوابند: 9.00

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 21.50

نرخ طلاق: 12.9%

سطح استرس: 51.32

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 85.53

17. میامی، فلوریدا

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 453579

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 37

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 7.80

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 18.00

نرخ طلاق: 13.8%

سطح استرس: 54.54

آلودگی صوتی: 30.0٪

امتیاز بیخوابی: 85.54

16. تامپا، فلوریدا

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 377165

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 37.9

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمی خوابند: 8.40

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 20.50

نرخ طلاق: 13.1%

سطح استرس: 45.19

آلودگی صوتی: 24.0%

امتیاز بیخوابی: 85.60

15. سینسیناتی، اوه

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 298800

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 38.6

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 9.20

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 20.30

میزان طلاق: 12.7%

سطح استرس: 50.00

آلودگی صوتی: 14.0%

امتیاز بیخوابی: 86.00

14. بالتیمور، MD

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 614664

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 44.2

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 7.80

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 17.70

نرخ طلاق: 11.0٪

سطح استرس: 51.12

آلودگی صوتی: 19.0%

امتیاز بیخوابی: 86.03

13. نیویورک، نیویورک

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 614664

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 44.2

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 7.80

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 17.70

نرخ طلاق: 11.0٪

سطح استرس: 51.12

آلودگی صوتی: 19.0%

امتیاز بیخوابی: 86.03

12. سنت لوئیس، MO

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 311404

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 39

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 9.10

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 23.40

نرخ طلاق: 12.4%

سطح استرس: 46.71

آلودگی صوتی: 13.0%

امتیاز بیخوابی: 87.93

11. تولسا، باشه

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 403090

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 36.3

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمیخوابند: 9.40

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 23.90

نرخ طلاق: 15.0٪

سطح استرس: 47.45

آلودگی صوتی: 12.0%

امتیاز بیخوابی: 88.86

10. روچستر، نیویورک

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 208880

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 42.4

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.90

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی نمی خوابند بیش از نیمی از زمان: 22.00

میزان طلاق: 10.7 درصد

سطح استرس: 51.79

آلودگی صوتی: 14.0%

امتیاز بیخوابی: 89.35

9. لاس وگاس، NV

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 632912

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 39

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمیخوابند: 8.30

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 20.40

نرخ طلاق: 14.9%

سطح استرس: 50.63

آلودگی صوتی: 24.0%

امتیاز بیخوابی: 89.56

8. کلمبوس، اوه

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 860090

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 40.5

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 9.70

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 23.10

نرخ طلاق: 12.4%

سطح استرس: 41.62 آلودگی صوتی: 16.0٪

امتیاز بیخوابی: 89.81

7. ناکسویل، تی ان

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 186239

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 38.3

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 10.00

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 24.10

نرخ طلاق: 14.0٪

سطح استرس: 44.12

آلودگی صوتی: 10.0%

امتیاز بیخوابی: 89.93

6. آکرون، اوه

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 197633

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 43.7

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمیخوابند: 8.70

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 20.20

نرخ طلاق: 14.4%

سطح استرس: 48.51

آلودگی صوتی: 10.0%

امتیاز بیخوابی: 90.33

5. بوفالو، نیویورک

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 256902

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 43.2

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمی خوابند: 8.50

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 22.70

نرخ طلاق: 16.0٪

سطح استرس: 48.81

آلودگی صوتی: N/A

امتیاز بیخوابی: 91.10

4. فیلادلفیا، پی

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 1,567,872

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 43.9

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 9.20

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 22.50

نرخ طلاق: 9.1%

سطح استرس: 48.56

آلودگی صوتی: 23.0%

امتیاز بیخوابی: 91.79

3. بیرمنگام، آل

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 212157

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 46.5

میانگین روزی کـه مردم دریک ماه نمی خوابند: 8.00

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 18.10

نرخ طلاق: 15.2%

سطح استرس: 53.89

آلودگی صوتی: 15.0%

امتیاز بیخوابی: 93.02

2. کلیولند، اوه

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 385809

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 45.2

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمیخوابند: 8.70

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 20.20

نرخ طلاق: 14.4%

سطح استرس: 55.80

آلودگی صوتی: 12.0%

امتیاز بیخوابی: 94.15

1. دیترویت، MI

50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس

جمعیت: 672795

درصد کمتر از 7 ساعت خواب: 50.5

میانگین روزی کـه افراد دریک ماه نمیخوابند: 8.70

درصد کسانی کـه بـه اندازه کافی بیش از نیمی از زمان نمی خوابند: 19.80

نرخ طلاق: 12.0٪

سطح استرس: 57.46 آلودگی صوتی: 16.0٪

امتیاز بیخوابی: 98.07

بیشتر بخوانید: عکس هایی از زیباترین شهرهای دنیا

در پایان

خواب یک عامل تاثیر گذار برای بهینه سازی رفاه ما اسـت، و با این حال تعداد زیادی از مردم هنوز با این عنصر سلامتی دست و پنجه نرم می کنند. تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها خواب‌آلودگی در طول روز را گزارش میکنند و خواب ناکافی «کمتر از 7 ساعت در شب» با سلامت سیستم‌هاي‌ قلبی عروقی، ایمنی و عصبی مرتبط اسـت.

نوشته 50 تا از شهرهای خسته آمریکا + عکس اولین بار در تالاب. پدیدار شد.