فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

فال هفتگی تمام ماه ها

فال یک عمل شبه علمی اسـت کـه برای پیشبینی و پیشگویی یک سری مسائل در آینده اسـت . این عمل بـه صورت فرا طبیعی و انرژی هاي‌ ماوراء طبیعی انجام می‌شود. گرفتن فال انواع مختلفی مثل فال قهوه ،تاروت ؛ فال کف دست، طالع بینی در آب … دارد. ما دراین پست با فال هفته اي پاسور اتفاقات پیشگام شـما متولدین عزیز هرماه را پیشبینی کردیم.

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

فال فروردین ماه

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

برای شـما با یکی از دوستانتان بحث و گفت‌وگو و استرس دیده میشود.از طرف شخصی کـه از شـما دور و بینتان فاصله افتاده بود خبری دریافت می‌کنید. از لحاظ مالی در موقعیت مالی بهتری قرار می‌گیرید. اگر قصد انجام کاری را دارید برایتان عالی اسـت. خواستگار آمدن و خواستگاری کردن برایتان دیده می‌شود.سفر برایتان دیده می‌شود کـه ممکن اسـت در 3 وعده زمانی دیگر این سفر را بروید. در مسیر دعا و حاجت روایی قرار گرفته اید ولی زمانش هم اکنون نیست. هدیه اي دریافت میکنید و یا خبری خوش و یا دورهمی شرکت می‌کنید کـه بـه شـما خوش می گذرد. در روابط احساسیتان بینتان دلتنگی دو طرفه اسـت و تماس و دیدار دارید.

فال اردیبهشت ماه

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

شخصی در محیط کارتان یا جایی کـه فعالیت میکنید قصد آسيب زدن بـه شـما را دارد. به زودی با دوستی دیدار دارید و این دیدار روحتان را شاد می‌کند. اگر با شخصی قهرید و دلخوری دارید به زودی آشتی میکنید.یک جمع و دورهمی دیده میشود برایتان کـه در ان شخصی باعث ناراحتیتان میشود. اگر قصد انجام کاری را دارید با کمی تاخیر اینکار را انجام بدهید.بین زن و شوهرها بحث و اختلاف و مشاجره دیده میشود.در روابط احساسیتان از طرف شخصی احساساتتان یک پیشنهاد دریافت میکنید ولی با یکم تاخیر، دوستتان دارد و بهتان فکر میکند.

فال خرداد

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

بـه یک موقعیت خوب چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ کاری و یا احساسی خواهید رسید. شخصی دوستتان دارد، بـه شـما وفادار اسـت.پولی بـه دستتان میرسد کـه باعث خوشحالی شـما میشود و شاید این پول کم باشد ولی پر برکت اسـت و پول روی پول می آورد.یک دیدار و ملاقات برایتان دیده می‌شود در جایی کـه برایتان خاطره انگیز میشود با شخصی کـه دوستش دارید.

در محدودیت قرار گرفته اید چه از طرف خانواده چه از طرف شخص احساسیتان، انگار دست و پایتان را بسته اند نمیتوانید درست تصمیم بگیرید.در همین هفته سعی کنید اجازه مداخله کردن در زندگی‌تان را بـه کسی ندهید. برای کسانی کـه در شرف ازدواج هستند تشکیل خانواده دیده می‌شود.

اگر قصد سرمایه گذاری و تجارت دارید برایتان موفقیت دیده میشود.یک امضاء برایتان دیده میشود کـه بیشتر کاری اسـت.اگر دنبال کار هستید برایتان پیشنهاد کار دیده می‌شود. موانعی کـه سر راهتان اسـت برداشته می‌شود و فقط نیاز بـه زمان دارید. در روابط احساسیتان شخص احساسیتان ممکن اسـت بدقولی کند خصوصا در دیدار، اگر قهرید آشتی دارید و هم دیگر را دوست دارید.

فال تیر

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

در حال تلاش هستید و انگار میخواهید کاری را بـه ثمر برسانید ولی انگار دچار یک آشفتگی فکری هستید و نمیتوانید درست تصمیم بگیرید. سعی کنید هدفتان را مشخص کنید. شخصی از شـما خبر بـه اشخاصی می‌برد و باعث می‌شود موقعیت شـما زیر سوال رود. اگر یک کار قانونی و اداری دارید برایتان موفقیت در آینده نزدیک دیده می‌شود.

اگر شاغل هستید در محیط کارتان حسود دیده میشود. حریف کاری دارید کسی کـه با چاپلوسی می‌خواهد بـه شـما نزدیک بشود مراقب باشید و بـه ان اعتماد نکنید. حرفه اي را بلدید یا مهارتی دارید کـه میتوانید از این حرفه برای خودتان درآمدزایی کنید. در روابط احساسیتان شخص احساسیتان بهتان وفادار اسـت و بهتان فکر میکند ولی دیدارتان با تاخیر اسـت.

فال مرداد

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

انگار از چیزی میترسید،از خبری یا چیزی استرس دارید و ناراحتید. تو مسائل مالی یا احساسیتان کمی برایتان ناراحتی دیده می‌شود. از لحاظ احساسی مشکلات عشقی برایتان دیده می‌شود. کسانی کـه تنها هستند به زودی یک رابطه عشقی جدیدی شروع می‌شود کـه باعث میشود خاطره تلخ رابطه گذشته برایشان جبران شود.

در مسائل کاری شانس و خوش اقبالی برایتان دیده می‌شود. اهدافتان را روی کاغذ بنویسید و هرروز مرور کنید کـه هم ملکه ي ذهنت ان شود و هم برای رسیدن بـه اهدافتان بیشتر تلاش کنید. در همین هفته پولی برایتان میرسد و حمایت مالی می‌شوید کـه این بخاطر دل پاکتان اسـت کـه جایی کار خیری انجام داده اید. در روابط احساسیتان فاصله، دلتنگی و این کـه خودتان بابت این فاصله و دلتنگی ناراحت هستید ولی نگران نباشید این فاصله و دلتنگی کنار میره و دیدار دارید.

فال شهریور

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

دچار بحران ها و نگرانی هایي هستید کـه ناراحتتان کرده کـه میتواند در مسائل کاری،مالی و یا احساسی باشد. بعد از یک سری کشمکش و نا آرامی هایي کـه داشتید به زودی بـه آرامش خواهید رسید. نذری کـه کردید یا برای کاری کـه دعا کردید برایتان حاجت روایی افتاده اسـت. برای خانمها آقایی کـه قبلا دوستتان داشت،عاشق شماست و بـه شـما فکر میکند و این دوست داشتن صدرصد اسـت.

شخصی قول و قراری بهتان داده کـه صددرصد بـه ان عمل میکند جه از لحاظ کاری و چه از لحاظ مالی. حسود اطرافتان دارید مراقب باشید. سفری در پیش دارید کـه تا 4 وعده زمانی دیگر اسـت.در روابط احساسیتان بهتان وفادار اسـت و بهتان فکر می‌کند ودر این هفته در فکر دادن یک هدیه بـه شـما اسـت و با پیام و تماسی از طرفش خوشحال خواهید شد

فال مهر ماه

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

شخص ازتان دور و فاصله گرفته کـه ممکن 2 وعده زمانی 2 روز،2هفنه،2 ماه ازش بی خبر هستید بهش فکر میکنید و دلتنگش هستید و با خاطراتش زندگی می‌کنید. مشکلاتی دارید کـه صددرصد حل می‌شود. پول قابل توجه اي بهتان می‌رسد. غم و اندوهی کـه از قبل و از گذشته دارید و مرورش شـما را ناراحت می‌کند برایتان دیده می‌شود، سعی کنید رو بـه جلو بروید و آیندتان را بسازید.

دراین هفته شخصی در مسیر کاری، مالی و احساسیتان قدم بزرگی برایتان بر می دارد و باعث پیشرفتتان میشود. برای مجردین خواستگاری دیده می‌شود. برای کسانی کـه تنها هستند پیشنهاد دوستی دیده میشود از طرف شخصی کـه دورادو دوستتان داد و هنوز اقدامی نکرده اسـت ولی به زودی بـه سمتتان می‌آید برای دوستی و پیشنهاد عاطفی بـه شـما میدهد. در روابط احساسیتان شخصی احساسیتان بخاطر یک سری مشکلات و درگیری هایي کـه داره بهتون کم توجه شده ولی قلبا دوسستتان دارد و اي دوست داشتنتان دو طرفه اسـت.

فال آبان ماه

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

فکر و خیال و استرس و عصبانیت باعث می‌شود کـه از ناحیه معده دچار ناراحتی و درد شوید. هدیه اي دریافت میکنید کـه برایتان باارزش اسـت. همین هفته از لحاظ مالی بـه یک موفقیت و سود مالی خواهید رسید. یک سرمایه و سودی کـه باعث خوشحالیتان خواهد شد. یک موفقیت در زمینه کاری، مالی و احساسی خواهید داشت. اگر کار قانونی یا اداری دارید با رفتن مسیری و هزینه کردن و برو و بیا اینکار بـه اتمام می‌رسد و نتیجه یه نفع شـما خواهد بود. برای مجردین ازدواج با عشق دیده می‌شود.ممکن تحت فشار باشید ولی اوضاع رو بـه بهتر شدن اسـت.در روابط احساسی تان دوست داشتنتان دوطرفه اسـت و دلتنگی دو طرفه دیده می‌شود،بهتون فکر می‌کند و وفادار اسـت.

فال آذر

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

شـما بر سر یک دو راهی قرار گرفته اید کـه این دو راهی می‌تواند مربوط بـه مسائل کاری،مالی یا احساسی باشد.شـما خیلی زود در مورد دیگران قضاوت می‌کنید. خودتان را دست بـه بالا نگیرید و از بالا بـه بقیه نگاه نکنید. اگر برای خودتان ارزش و اهمیت قائلید برای دیگران هم ارزش قائل باشید. شـما شخص احساسی هستید و دوست دارید همه ی اونجوری کـه شـما میخواهید با شـما رفتا کنند، اي کار غیر معقولانس و سعی کنید شیوه رفتاریتان را عوض کنید. از طرف شخصی کـه از شـما دور اسـت خبری دریافت می‌کنید و یک دیدار و ملاقات دارید با شخصی کـه ازتان فاصله دارد و مدت هاست هم دیگر را ندیده اید و از هم بی خبر هستید. معجزه و خوشحالی در چند زمینه مالی، کاری و احساسی برایتان دیده می‌شود. شخصی با گفتار تندش باعث ناراحتی شـما میشود و یه شکلی دل‌تان را می شکند. در روابط احساسیتان فاصله ؛ دوری و جدایی اسـت. اگر قهرید دراین هفته آشتی میکنید چون شخص احساسیتان بـه شـما توجه دارد و عاشقتان اسـت.

فال دی ماه

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

برای مجردین ازدواج دیده می‌شود و خواستگاری کـه با موفقیت بـه ازدواج می‌کشد. برای کسانی کـه تنها هستند یک پیشنهاد عاطفی دیده می‌شود. یک مقدار درگیر و نگران هستید.مراقب اموالتان باشید. روی پول و سرمایه تان حساب کتاب داشته باشید و بی گدار بـه آب ندهید چون ممکن اسـت پول را کـه بـه زحمت بـه دست آوردید را خیلی آسان از دست بدهید، پس سعی کنید اگر قصد سرمایه گذاری دارید با احتیاط جلو بروید. برایتان سفر دیده می‌شود یا یک سفر کرده از راه دور برایتان می‌آید. اگر قصد انجام کاری را دارید مثل ازدواج کردن یا خواستگاری رفتن برایتان عالی اسـت. بین زن و شوهرها اختلاف لفظی دیده میشود و این اختلافات رفع می‌شود و زیاد جدی نیست. در همین هفته در روابط احساسیتان دوری، جدایی و فاصله دیده می‌شود ولی شخص احساسیتان دوستتان دارد و بخاطر یک سری درگیری ها و مشکلات باعث ناراحتیتان شده.

بهمن ماه

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

یک خوشحالی برایتان دیده می‌شود کـه بیشتر احساسی اسـت. اگر از شخصی دور هستید خبری ازش دریافت میکنید و بـه سمتتان بر می‌گردد. برای مجردین خواستگاری و خواستگاری رفتن و جشن و مهمانی و دورهمی دیده می‌شود. یک شادی اي باعث می‌شود کـه خوشحالی دو چندان نصیب خودتان و خانوادتان شود.

ممکن اسـت دریک مسیر اداری و دادگاهی بـه زحمت بی افتید، مدت زمانی را باید تا بـه ان چیزی کـه میخواهید دست پیدا کنید.در همین هفته سفر برایتان دیده میشود. نگرانیدريا، استرس دارید و بهم ریخته اید ولی صددرصد بـه ان آرامشی کـه نیاز دارید می‌رسید. دست روی دست نگذارید و خودتان هم تلاش کنید. در روابط احساسیتان اگر قهرید آشتی دارید، دیدار و بیرون رفتن باهم برایتان دیده میشود.

اسفند ماه

فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401

دریک دو دلی برای انجام کاری قرار گرفته اید و شخصی هم دراین زمینه بـه شـما قول و قراری داده اسـت کـه نمی‌تواند بـه ان عمل کند. یک شخص مثل یک آدم پست و مقام دار یا شخصیت قانونی اي کـه انگار باید بـه شـما خبر یا پیامی را بدهد کـه از طرف این شخصیت خبر خوبی را دریافت خواهید کرد.

دراین هفته منتظر تغییرات مثبت در زندگی‌تان باشید. با این کـه همین حالا شاید از لحاظ مالی، کاری، احساسی و زندگی دریک تنگنایی قرار گرفته باشید یا پولی را از دست داده یاشید و بابت این پول از دست داده ناراحت باشید مطمئن باشید این پول بـه دستتان بر می‌گردد. برایتان پیشنهاد کار و شغل دیده می‌شود کـه میتواند بـه اوضاع زندگی‌تان کمک کند. در روابط احساسیتان طرفتان قلبا دوستتان دارد و این کـه از او دلخور هستید.

نوشته فال هفتگی تمام ماه ها به تاریخ 25 اردیبهشت 1401 اولین بار در تالاب. پدیدار شد.