تست هوش تصویری با ستارگان صور فلکی دب اکبر

تست هوش تصویری با ستارگان صورت فلکی خرس بزرگ اسمان

قبل از دیدن تست خوب اسـت کمی با دب اکبر اشنایی پیدا کنیم. با سایت تالاب همراه باشید…

دب اکبر چیست؟

صورت فلکی را می‌توان بـه صورت گروه خاصی از ستارگان تعریف کرد کـه گذشتگان هر گروه را بـه صورت شکل یا افراد خاصی نام می نهادند. کلمه دب بـه معنای خرس و دب اکبر یعنی خرس بزرگ اسـت. خرس بزرگ از مهم‌ترین صورت هاي‌ فلکی اسـت کـه در ربع دوم نیمکره شمالی قرار دارد و صورت فلکی فروردین می‌باشد.

مساحت ان منطقه اي بـه بزرگی ۱,۲۸۰ درجه مربع اسـت. قسمت آب گردان این صورت فلکی از هفت ستاره تشکیل شده اسـت. چهار ستاره دبه، مراق، فخذ و مغرز قسمت کاسه آب گردان و سه ستاره قائد، عنان و جون دسته این آب گردان را تشکیل می‌دهند.

تست هوش تصویری با ستارگان صور فلکی دب اکبر

تست هوش تصویری شماره ستاره مجهول در شکل زیر ؛ بخشی از این صورت فلکی، مشخص اسـت و هر یک از ستاره هاي‌ موجود دراین صورت فلکی، با عددی متناظر شده اسـت.آیا می‌توانید بگویید به جای علامت سؤال، چه عددی با ستاره مذکور، متناظر اسـت؟

تست هوش تصویری با ستارگان صور فلکی دب اکبر

تست هوش تصویری : شماره ستاره مجهول کدام اسـت؟

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

پاسخ تست هوش تصویری : از چپ بـه راست، مجموع اعداد متناظر هر چهار ستاره متوالی، شماره ستاره بعدی را تعیین می‌کند.

6+7+1+9=23

40+23+9+1=؟

پاسخ. .«73». .

برای دیدن تست هاي‌ هوش بیشتر بـه سایت تالاب مراجعه کنید.

نوشته تست هوش تصویری با ستارگان صور فلکی دب اکبر اولین بار در تالاب. پدیدار شد.