شرایط با ضمانت اجرای رد فوری دادخواست

منظور شرایطی است که حتماً در دادخواست باید رعایت گردد. در غیر این صورت باعث رد آن بصورت فوری می.شود مطابق م ۵۱ ق.آ.د.م در دادخواست باید نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتیکه دادخواست را وکیل داده باشد .

بطور صریح قید شده باشد مقصود از ذکر خصوصیات خواهان این است که در وهله اول مراجعه مأمورین برای ابلاغ به خواهان به آسانی میسر میباشد دوماً اینکه به نوعی به جریان دادرسی کمک می کند، سوماً عدم قید خصوصیات در دادخواست موجب صدور قرار دادخواست از جانب مدیر دفتر دادگاه میشود در م ۵۶ ق.آ.د.م آمده است که هر گاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید داد خواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، داد خواست رد می شود.

ضمانت اجرای م ۵۶ فقط در خصوص عدم ذکر نام خواهان و اقامتگاه وی میباشد در خصوص سایر مواردی که در بند اول م ۵۱ بایستی در دادخواست ذکر شود نام) وکیل – نام پدر خواهان و…) در این م و سایر مواد قانون آ.د.م م ۵۳ به بعد) هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد و و در خصوص قطعی بودن یا غرقطعی بودن قرار رد دادخواست در م مذکور اشاره ای نشده است ولیکن با توجه به م ۵۴ ق.آ.د. که قابل اعتراض بود قرار رد دادخواست که مدیر دفتر صادر نموده است اشاره نموده است. می توان گفت که قرار داد م ۵۶ پس از ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در همان دادگاه میباشد و رأی دادگاه در همین خصوص قطعی است .

اقامتگاه در دادخواست با تمام خصوصیات از قبیل شهر – قصبه – خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد در مورد اشخاص حقوقی مانند شرکتهای بازرگانی اقامتگاه همان مرکز اصل شرکت است. در تبصره ۱ م ۵۱ قانون آدم آمده است که اقامتگاه بایسی با تمام خصوصیات آن از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد چنانچه اشخاص با عنوان قیم – تولیت دولایت و وصایت مدیریت شرکت و مانند اینها دعوی را مطرح نمایند بایستی تصریح گردد و به نظر میرسد که مدارک مثبت سمت خود را نیز ضمیمه دادخواست نماید البته قانونگذار خود در این خصوص عدم) پیوست مدارک سمت اصحاب دعوی سختگیری نکرده به حکم بند ۵ م ۸۴ کسی که به عنوان نمایندگی و… وارد دعوی گردد در صورت عدم ارائه مدارک لازمه خوانده دعوی میتواند به سمت وی ایراد نماید و در صورتیکه ایراد وارد تشخیص داده شود، مطابق قسمت ذیل م ۸۱ ق.آ.د.م را دادگاه قرار رد دعوی را صادر می نماید که این قرار مطابق قواعد عمومی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر می باشد .

مبحث سوم شرایط با ضمانت اجرای توقیف داد خواست

منظور تشریح شرایطی است که عدم رعایت آن موجب توقیف داد خواست و صدور اخطار رفع نقص میگردد و اگر خواهان دعوی در ظرف مدت مشخص نسبت به رفع نقایص اقدام نکند دادخواست توسط مدیر دفتر رد می شود .

بخش اول: قید نام و نام خانوادگی و اقامتگان و شغل خوانده در دادخواست فلسفه تعیین مشخصات مذکور برای این است که هویت خوانده دعوی معلوم و مشخص باشد تا ابلاغ داد ،خواست دعوت او برای رسیدگی عملی گردد. البته باید توجه داشت که در مورد تعیین شغل واقامتگاه خوانده زیاد سختگیری وجود ندارد زیرا نمی توان از خواهان همیشه انتظار داشت که شغل دقیق یا اقامتگاه کامل خوانده را معین نماید علاوه بر این در مورد اقامتگاه خوانده ممکن است که در جران تنظیم دادخواست تغییر پیدا کند و یا اساساً خوانده اقامتگاه نداشته و خواهان محل سکونت خوانده را معرفی نماید و به همین دلیل است که قانون تکلیف مواردی که تعیین اقامتگاه خوانده ممکن باشد مشخص کرده و میتوان به طور کلی نتیجه گرفت که منظور از قید این شرط (یعنی معرفی خوانده در حدی است که برای خواهان میسر و ممکن باشد به اختصار تعیین مشخصات خوانده به طور اجمالی مد نظر قانونگذار بوده است. قانون قیدی در خصوص نام ،پدر خوانده دعوی ندارد ولیکن در برخی از موارد که نام خانوادگی و نام چند نفر دیگر در یک محل یکسان است ذکر هر یک از موارد مذکور به حکم بند ۲ م ۵۳ موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحیه مدیر دفتر میباشد که خواهان می بایست در ظرف مدت مقرر ۱۰ روز نسبت به تعیین موارد مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت داد خواست رد می گردد .